โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


  

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin beta 5,000 U/0.3 ml prefilled syringe ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ยา Erythropoietin beta 5,000 U/0.3 ml prefilled syringe จำนวนประมาณ 7,020 sets ในวงเงินประมาณ 9,937,582.20 บาท (เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

กรมควบคุมมลพิษ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503